Main Content

อนุสาวรีย์พ่อขุนผาเมือง

ในบรรดาชาวเพชรบูรณ์ แทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักพ่อขุนผาเมือง (เจ้าเมืองราด) วีระกษัตริย์ไทยผู้ทรงต่อสู้ทำสงครามกับขอมเพื่อรักษาดินแดนสุโขทัยเอาไว้ร่วมมือกับพ่อขุนบางกลางหาวเมื่อพุทธศักราช 1800 ในเวลาต่อมาได้ทรงสถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ครองกรุงสุโขทัย และถวายพระนามว่า “ศรีอินทรบดินทราทิตย์”

อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเป็นการระลึกถึงเกียรติคุณความดี วีรกรรม ความกล้าหาญ ความเสียสละของวีระกษัตริย์ไทย ปัจจุบันกลายเป็นที่เคารพสักการะของชาวเพชรบูรณ์ รวมทั้งผู้คนที่เดินทางผ่านไปมา โดยพระรูปของพ่อขุนผาเมืองตั้งอยู่อย่างโดดเด่นในอิริยาบถยืน พระหัตถ์ขวาทรงดาบปักลงดิน พระหัตถ์ซ้ายชี้ลงพื้น พระรูปทำด้วยโลหะที่แม้วันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไร ก็ยังคงความแข็งแกร่งและมั่นคง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand